Gebruiksvoorwaarden MobioT®

Artikel 1 - Definities

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden met de

onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:


- Aanvraag: Het verzoek (mondeling, schriftelijk of elektronisch) van een Klant voor het

aangaan van een Abonnement en/of Protectabonnement.

- Abonnement: De overeenkomst tussen MobioT en de Klant op grond waarvan de Klant de

Dienst ontvangt. Op elk Abonnement zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

- Abonnementsvorm: de verschillende typen Abonnement die worden aangeboden, welke

typen (onder andere) verschillen in de abonnementsprijs, de abonnementsduur en het

aantal locatiebepalingen.

- Apparatuur: Alle door MobioT aan de Klant in bruikleen gegeven apparaten waaronder de

Tracker en inclusief toebehoren, overige benodigdheden en gebruiksaanwijzing(en).

- Applicatie: Het portaal dat via https://portal.mobiot.com te benaderen is door Klanten,

dan wel de toepassing die via appstores ter beschikking wordt gesteld aan Klanten.

- Asset: Een roerende zaak waarop de Tracker door de Klant is bevestigd.

- Dienst: Het door middel van de Tracker en de Applicatie kunnen lokaliseren waar een Asset

zich bevindt.

- Doormelding: het door de meldkamer informeren van de politiemeldkamer over een

Melding.

- Gebruiksvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden van MobioT.

- Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

die een Aanvraag heeft ingediend of een Abonnement/Protectabonnement is aangegaan.

- Klantenservice: de afdeling van MobioT, onder meer beschikbaar voor de beantwoording

van vragen en indiening van klachten, onder meer bereikbaar via support@mobiot.com.

- Melding: Een telefonische melding bij de meldkamer van diefstal van de Asset via

telefoonnummer: +31(0)85-7606790.

- MobioT: MobioT B.V., KvK-nummer 85790710, btw-nummer NL86374318B01, statutair

gevestigd te ’s-Hertogenbosch, bezoekadres Parallelweg 27, 5223AL ’s-Hertogenbosch.

- Protect: de service waarbij een koppeling wordt gerealiseerd tussen een aan de Klant ter

beschikking gestelde Tracker en een gecertificeerde meldkamer, op basis waarvan de Klant

een Melding aan de meldkamer kan doorgeven, die een Doormelding doet en de

Doormelding opvolgt.

- Protectabonnement: De overeenkomst tussen MobioT en de Klant op grond waarvan de

Klant gebruik kan maken van Protect. Op elk Protectabonnement zijn de

Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Een Protectabonnement kan alleen als extra service

worden afgenomen boven op een Abonnement.

- Tracker: Een door MobioT voor de levering van de Dienst en Protect geschikt geachte IoT

tracking sensor met toebehoren.

- Website: https://www.mobiot.com en https://support.mobiot.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MobioT voor de Dienst

en Protect, op een door de Klant ingediende Aanvraag en op alle rechtsbetrekkingen tussen

MobioT en de Klant die verband houden met een Abonnement en een Protectabonnement.


2. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden tast de

geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


3. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van de wet of de redelijkheid en

billijkheid nietig of vernietigd is, past MobioT een vervangende bepaling toe die rechtens

wel toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de

oorspronkelijke bepaling van de Gebruiksvoorwaarden.


4. MobioT behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Bijvoorbeeld in geval de Dienst en/of Protect wijzigt en de Gebruiksvoorwaarden daarop

aanpassing behoeven naar het oordeel van MobioT, of als MobioT de aangeboden

Abonnementsvorm of het Protectabonnement wil aanpassen. Eventuele wijzigingen worden

Pagina 2 van 8 «dossnr»«systeemdatum»

gepubliceerd op www.mobiot.com/gebruiksvoorwaarden/ en aan de Klant toegezonden. De

gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn vanaf de gecommuniceerde datum van

inwerkingtreding daarvan van toepassing op alle bestaande Abonnementen en

Protectabonnementen, ook als deze vóór de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zijn

afgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement en Protectabonnement

1. Aanbiedingen van MobioT moeten niet worden gezien als aanbod, maar als een uitnodiging om een Aanvraag te plaatsen.


2. Als de Klant een Abonnement en/of Protectabonnement wil aangaan, dan dient de Klant daarvoor een Aanvraag in.


3. MobioT mag zonder opgaaf van reden een Aanvraag weigeren.


4. Het Abonnement en/of Protectabonnement komt tot stand op het moment dat MobioT een schriftelijke of elektronische acceptatie van de Aanvraag aan de Klant heeft verzonden.


5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de Aanvraag, de acceptatie, de Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere documenten die de Klant van MobioT in dit verband ontvangt.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

1. Als de Klant het Abonnement en/of het Protectabonnement via de website van MobioT, de telefoon, of via een andere vorm van koop buiten de verkoopruimte heeft afgesloten, mag de Klant het Abonnement en/of het Protectabonnement binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag waarop het Abonnement c.q. het Protectabonnement tot stand komt.


2. De Klant kan dit ontbindingsrecht inroepen door contact op te nemen met de klantenservice van MobioT. De Klant kan ook gebruik maken van het beschikbare modelformulier op https://www.mobiot.com/herroepen/.


3. Als MobioT – op verzoek van de Klant – al is gestart met het leveren van de aangevraagde Dienst en/of met Protect kan MobioT in geval van een herroeping als bedoeld in dit artikel de kosten voor het gebruik van de Dienst/Protect door de Klant aan de Klant in rekening brengen. Voor de abonnementsvergoeding zal dan een bedrag naar rato van de duur van het gebruik in rekening gebracht worden.


4. Wanneer de Klant al Apparatuur heeft ontvangen en het Abonnement wordt door de Klant herroepen, dan dient de Klant de Apparatuur zo snel mogelijk terug te sturen. De kosten voor het terugsturen van de Apparatuur in geval van uitoefening van het herroepingsrecht komen voor rekening van de Klant.

Artikel 5 – Apparatuur

1. Bij een Abonnement levert MobioT de Apparatuur zo spoedig mogelijk na acceptatie van de Aanvraag.


2. Bij een Abonnement krijgt de Klant de Apparatuur in bruikleen voor de duur van het Abonnement. De Apparatuur blijft eigendom van MobioT. De bruikleen eindigt van rechtswege bij het einde van het Abonnement


3. De Dienst en Protect kunnen pas worden gebruikt door de Klant als de Apparatuur en de Applicatie succesvol zijn geïnstalleerd.


4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de Apparatuur. De Klant dient bij de installatie van de Apparatuur nauwgezet de installatie-instructie op te volgen, die te vinden is op https://support.mobiot.com. Van succesvolle installatie van de Apparatuur is sprake zodra de Asset zichtbaar is via de Applicatie.


5. De Klant zal zorgvuldig omgaan met de Apparatuur. Als ter beschikking gestelde Apparatuur wordt beschadigd, onbruikbaar wordt of op een ander manier niet meer goed functioneert als gevolg van een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de Klant aan MobioT de schade aan de ter beschikking gestelde Apparatuur.


6. Alleen MobioT en door haar ingeschakelde derden zijn bevoegd werkzaamheden te (laten) verrichten of veranderingen aan te (laten) brengen in de Apparatuur. Daaronder wordt ook verstaan het openen van de Tracker voor welk doeleinde dan ook. De Klant mag dit dus niet Pagina 3 van 8 «dossnr»«systeemdatum» zelf (laten) doen. Als blijkt dat de Tracker onbevoegd geopend is, dan wordt de Tracker als geheel onbruikbaar beschouwd en moet de Klant de schade aan MobioT vergoeden.


7. De Klant zal geen veranderingen aan de Apparatuur (laten) aanbrengen of daaraan reparaties (laten) verrichten door een ander dan MobioT of een door MobioT aangewezen derde. Alle eventuele kosten van reparatie of vervanging van de Apparatuur die het gevolg zijn van overtreding van het bepaalde in dit lid komen voor rekening van de Klant. Als blijkt dat de Apparatuur onbevoegd is geopend of gerepareerd tijdens de looptijd van het Abonnement, is MobioT niet gehouden om vervangende Apparatuur te leveren voor de resterende looptijd van het Abonnement.


8. De Apparatuur kan op verzoek van MobioT worden omgewisseld. Een verzoek daartoe zal op een redelijke termijn voorafgaand aan de omwisseling worden gedaan. De Klant dient daaraan medewerking te verlenen.


9. De Klant mag de Apparatuur niet met (beperkte) rechten bezwaren, vervreemden, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.


10. De Klant meldt verlies, diefstal, beschadiging of verduistering van de Apparatuur onmiddellijk aan de Klantenservice.

Artikel 6 – Applicatie

1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de Applicatie op (naar keuze) een computer, laptop, smartphone en/of ander geschikt device. De Klant dient bij de installatie van de Applicatie nauwgezet de installatie-instructie op te volgen, die te vinden is op https://support.mobiot.com.


2. De Klant is verantwoordelijk voor het gedurende het Abonnement kunnen beschikken over een apparaat dat geschikt is voor installatie en gebruik van de Applicatie.


3. MobioT kan aan de Klant updates van de Applicatie ter beschikking stellen. De Klant is zich ervan bewust dat voor het goed functioneren van de Applicatie en daarmee voor onder meer de functionaliteit, interoperabiliteit en compatibiliteit van de Dienst en Protect cruciaal is dat de Klant beschikbaar gestelde updates installeert, zodra die ter beschikking worden gesteld.


4. Als MobioT aan de Klant een update ter beschikking stelt van de Applicatie en de Klant besluit niet (direct) tot installatie daarvan over te gaan, dan is MobioT niet aansprakelijk voor storingen c.q. gebreken in de Dienst en/of Protect die verholpen of voorkomen zouden zijn door een dergelijke (nog niet geïnstalleerde) update.

Artikel 7 - Configuratie Protect

1. Uiterlijk 2 weken na acceptatie van de Aanvraag voor een Protectabonnement configureert MobioT de Tracker met de meldkamer. Configuratie vindt plaats in een telefoongesprek met de Klant. De medewerking van de Klant is dus vereist voor configuratie. Op MobioT rust een inspanningsverbintenis om de Klant binnen de termijn van twee weken te bereiken voor de configuratie. Als de Klant niet bereikbaar blijkt voor de configuratie of daaraan geen c.q. niet voldoende medewerking verleend, dan komt dat voor risico van de Klant.


2. Vanaf het moment van succesvolle configuratie kan de meldkamer bij een Melding de locatie van de Asset bepalen. Tot de configuratie is voltooid kan de Klant geen gebruik maken van Protect.

Artikel 8 – Abonnement en Protectabonnement

1. Het Abonnement en het Protectabonnement zijn persoonlijk. De Klant kan het Abonnement en het Protectabonnement niet zonder toestemming van MobioT aan derden overdragen.


2. De Klant is zich ervan bewust dat het niet is toegestaan om op welke manier dan ook (de inhoud van) de Dienst te gebruiken zonder daarvoor benodigde toestemming of een Abonnement te hebben en dat MobioT het recht heeft om de kosten achteraf in rekening te brengen.


3. De Klant is zich ervan bewust dat het niet is toegestaan om op welke manier dan ook (de inhoud van) Protect te gebruiken zonder daarvoor benodigde toestemming of een Protectabonnement te hebben en dat MobioT het recht heeft om de kosten achteraf in rekening te brengen. Pagina 4 van 8 «dossnr»«systeemdatum»


4. De Klant is er zich van bewust dat het Protectabonnement slechts kan worden afgesloten in combinatie met een geldig Abonnement. Zonder geldig Abonnement kan geen gebruik worden gemaakt van Protect.


5. MobioT kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement en het Protectabonnement derden inschakelen.


6. MobioT mag het Abonnement c.q. Protectabonnement danwel diens rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, overdragen. Behalve in geval van overdracht van (een deel van de) MobioT’s onderneming, heeft de Klant in geval van een dergelijke overdracht door MobioT het recht het Abonnement c.q. het Protectabonnement te ontbinden.

Artikel 9 – Dienst: verantwoordelijkheden en gebruik

1. Een Klant met een Abonnement krijgt toegang tot de Dienst. De Dienst stelt de Klant in staat om op regelmatige basis, afhankelijk van de Abonnementsvorm, de locatie van de Asset te bepalen.


2. Om de Dienst te kunnen leveren, moet de Apparatuur op de juiste wijze op de Asset zijn geïnstalleerd. De Dienst kan niet worden geleverd als de Apparatuur van de Asset wordt verwijderd of de Apparatuur wordt beschadigd c.q. vernield. Daarnaast moet de Tracker verbinding kunnen maken met een mobiel netwerk om de locatiegegevens door te kunnen geven. Zonder het doorgeven van die locatiegegevens, kan de Dienst niet worden geleverd. De verantwoordelijkheid voor de juiste installatie van de Apparatuur en de Applicatie, de niet beschadigde staat van de Apparatuur en voor het kunnen maken van de verbinding door de Tracker met een mobiel netwerk, berust gedurende de looptijd van het Abonnement bij de Klant.


3. MobioT is slechts gehouden te zorgen dat de Dienst naar behoren functioneert. MobioT is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van die Dienst voor zover dat veroorzaakt wordt door handelen of nalaten van de Klant.


4. De Dienst voorkomt niet dat een Asset kan worden gesloten, ontvreemd of verloren. MobioT is dan ook niet aansprakelijk (uit welke hoofde dan ook) voor (de gevolgen van) diefstal, ontvreemding of verlies van de Asset.


5. De Klant mag de Dienst niet commercieel exploiteren.


6. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen en kosten van elk bevoegd en onbevoegd gebruik dat door de Klant zelf en derden wordt gemaakt van de Dienst.


7. De Klant gebruikt de Dienst en de Apparatuur niet om te handelen in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde en niet om op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen. MobioT heeft de bevoegdheid om bij (een ernstig vermoeden van) overtreding hiervan - al dan niet op grond van de wet of op last van een bevoegde autoriteit- de Klant onmiddellijk de toegang tot de Dienst te ontzeggen en het Abonnement opzeggen


8. De Klant zal geen oneigenlijk of excessief gebruik maken van de Dienst. Er is sprake van excessief gebruik als de Klant structureel significant meer locatieopvragen doet dan in de gekozen Abonnementsvorm is inbegrepen.


9. De Klant verkrijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van het Abonnement op de in de Apparatuur en Applicatie aanwezige software. Het is de Klant niet toegestaan de software, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor gebruik daarvan en de Gebruiksvoorwaarden dat uitdrukkelijk toestaan.

Artikel 10 – Protect: verantwoordelijkheden en gebruik

1. Een Klant met een Protectabonnement krijgt toegang tot Protect. Protect stelt de Klant in staat om Melding te doen bij de meldkamer als de Asset gestolen is. De meldkamer kan de locatie van de Asset bepalen en doet een Doormelding. De meldkamer verzorgt een terugkoppeling aan de Klant van het resultaat van een Doormelding.


2. Om Protect te kunnen leveren, moet de Apparatuur op de juiste wijze op de Asset geïnstalleerd zijn. Protect kan niet worden geleverd als de Apparatuur van de Asset wordt verwijderd of de Apparatuur wordt beschadigd c.q. vernield. Daarnaast moet de Tracker verbinding kunnen maken met een mobiel netwerk om de locatiegegevens door te kunnen Pagina 5 van 8 «dossnr»«systeemdatum» geven. Zonder het doorgeven van die locatiegegevens, kan Protect niet worden geleverd. De verantwoordelijkheid voor de juiste installatie van de Apparatuur en de Applicatie, de niet beschadigde staat van de Apparatuur en voor het kunnen maken van de verbinding door de Tracker met een mobiel netwerk, berust gedurende de looptijd van het Protectabonnement bij de Klant.


3. MobioT is slechts gehouden te zorgen dat Protect naar behoren functioneert, dat wil zeggen dat de meldkamer bereikbaar is voor een Melding en dat de meldkamer een Doormelding doet. MobioT is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van Protect voor zover dat veroorzaakt wordt door handelen of nalaten van de Klant.


4. Protect voorkomt niet dat een Asset kan worden gesloten, ontvreemd of verloren. MobioT is dan ook niet aansprakelijk (uit welke hoofde dan ook) voor (de gevolgen van) diefstal, ontvreemding of verlies van de Asset.


5. Protect zorgt er niet voor dat de Asset kan worden teruggevorderd. Het vergroot slechts de kans daarop, doordat de Melding door de meldkamer wordt doorgegeven aan de politiemeldkamer. MobioT heeft geen invloed op de opvolging door de politie van een Doormelding.


6. De Klant mag Protect niet commercieel exploiteren.


7. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen en kosten van elk bevoegd en onbevoegd gebruik dat door hemzelf en derden wordt gemaakt van Protect.


8. De Klant gebruikt Protect niet om te handelen in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde en niet om op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen. MobioT heeft de bevoegdheid om bij (een ernstig vermoeden van) overtreding hiervan - al dan niet op grond van de wet of op last van een bevoegde autoriteit- de Klant onmiddellijk de toegang tot Protect te ontzeggen en het Protectabonnement opzeggen.


9. De Klant zal geen oneigenlijk of excessief gebruik maken van Protect. Er is sprake van oneigenlijk gebruik als de Klant onterecht een Melding doet en/of de meldkamer inschakelt voor andere zaken dan het doen van een Melding. Of sprake is van excessief gebruik zal door MobioT worden vastgesteld op basis van een fair use principe.

Artikel 11 – Vergoedingen

1. De Klant is een maandelijkse abonnementsvergoeding verschuldigd vanaf de totstandkoming van het Abonnement en/of het Protectabonnement.


2. De Klant kan daarnaast eenmalige, periodieke of incidentele vergoedingen verschuldigd zijn, waaronder administratiekosten, afsluitkosten, verzendkosten, voorrijkosten, kosten in verband met door de Klant gevraagde wijzigingen in het Abonnement c.q. het Protectabonnement of vergoedingen voor het herstel of vervanging van Apparatuur.


3. MobioT heeft het recht om de (abonnements)vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS-consumentenprijsindex, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum van het Abonnement c.q. het Protectabonnement. Als de CBSconsumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast. MobioT informeert de Klant tenminste 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijsverhoging daarover.


4. Alle vergoedingen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 12 – Betalingen

1. De abonnementsvergoeding wordt maandelijks vooraf aan de Klant in rekening gebracht.


2. Overige vergoedingen (eenmalig, periodiek of incidenteel) worden maandelijks achteraf bij de Klant in rekening gebracht.


3. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van MobioT zijn bijgeschreven.


4. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen plaats door automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening, waarvoor de Klant MobioT digitaal/schriftelijk heeft gemachtigd. MobioT stuurt vooraf aan de automatische incasso een melding per e-mail waarin wordt aangegeven dat de factuur online klaarstaat. De incasso zal plaatsvinden binnen zeven werkdagen na verzending van deze melding. Als er Pagina 6 van 8 «dossnr»«systeemdatum» onvoldoende saldo voor de incasso op de rekening van de Klant staat waardoor MobioT niet kan incasseren zal er een nieuwe incasso volgen binnen een week.


5. De Klant meldt zijn eventuele bezwaar tegen (de hoogte van) een in rekening gebrachte vergoeding tot uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de Klantenservice. Na deze termijn van 30 dagen wordt de Klant geacht akkoord te zijn met (de hoogte van) de in rekening gebrachte vergoeding. Als de Klant een bezwaar heeft ingediend moet hij blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen uit elk Abonnement en Protectabonnement.


6. De Klant is in verzuim vanaf de datum waarop de geldende betaaltermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. MobioT stuurt de Klant daarop een betaalherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan MobioT bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. Daarnaast is MobioT bevoegd de Dienst en/of Protect op te schorten, totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag inclusief de verbeurde rente heeft plaatsgevonden.


7. Eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten.

Artikel 13 – Beschikbaarheid Dienst c.q. Protect en storingen

1. De Klant is zich ervan bewust dat Protect pas beschikbaar is vanaf voltooiing van de

configuratie (zie artikel 7 van de Gebruiksvoorwaarden).2. Een tekortkoming in de levering van de Dienst en/of Protect is niet aan MobioT toe te

rekenen, als deze niet door de schuld van MobioT is ontstaan en ook niet op grond van de

wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor

rekening van MobioT komt. Er is dan sprake van overmacht. In geval van overmacht

vervallen de uit het Abonnement en/of het Protectabonnement voortvloeiende

verplichtingen van MobioT, waaronder de verplichting tot levering van de Dienst en Protect,

voor de duur van de overmacht. MobioT is aan de Klant daarvoor geen schadevergoeding

verschuldigd.3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan uitval van elektriciteit, internetstoring,

storing in telefoonverbindingen, blikseminslag en andere storingen of invloeden die buiten

de macht van MobioT liggen en voor MobioT redelijkerwijs niet te voorkomen zijn.4. Als de Klant een storing, beschadiging of een ander gebrek aan zijn Apparatuur of de

Applicatie constateert, meldt de Klant dit direct aan de Klantenservice. MobioT verhelpt

storingen zo snel mogelijk nadat deze aan haar zijn gemeld.5. MobioT kan de levering van een Dienst en/of Protect tijdelijk staken of het gebruik ervan

beperken als dit noodzakelijk is voor het onderhoud of voor door MobioT te verrichten

aanpassingen van de Dienst en/of Protect, zonder dat de Klant hierdoor recht heeft op

schadevergoeding. Een overzicht van het geplande onderhoud is te vinden op

https://www.mobiot.com/onderhoud.

Artikel 14 – Duur en beëindiging Abonnement

1. Het Abonnement gaat in op het moment dat het Abonnement tot stand komt, zoals

omschreven in artikel 3.4 van de Gebruiksvoorwaarden.2. Afhankelijk van de Abonnementsvorm is sprake van een Abonnement voor onbepaalde tijd of

een Abonnement voor een bepaalde tijd. De Klant kiest zelf de Abonnementsvorm uit bij de

Aanvraag.3. Een Abonnement voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door de Klant en door MobioT

worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.4. Opzegging van een Abonnement voor bepaalde tijd is voor het eerst mogelijk tegen het

einde van de overeengekomen bepaalde duur. Een dergelijke opzegging dient plaats te

vinden tenminste één maand voor het einde van die duur. Zeggen MobioT en/of de Klant het

Abonnement niet (of niet tijdig) op voor het einde van de bepaalde duur, dan wordt het

Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Vanaf het moment van deze

Pagina 7 van 8

«dossnr»«systeemdatum»

verlenging kunnen MobioT en de Klant het Abonnement te allen tijde opzeggen met

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.5. Opzegging dient plaats te vinden via de Website of per e-mail.6. Als datum van opzeggen geldt de dag waarop MobioT c.q. de Klant de opzegging heeft

ontvangen.7. In geval van opzegging door de Klant informeert MobioT de Klant schriftelijk of elektronisch

over de ontvangst van de opzegging en van de datum waarop de levering van de Dienst en

het Abonnement wordt beëindigd. In geval van opzegging door MobioT, informeert Mobiot

de Klant bij de opzegging over de datum waarop de levering van de Dienst en het

Abonnement wordt beëindigd.8. Als een Klant overlijdt, heeft elk van zijn erfgenamen het recht een Abonnement van die

Klant met onmiddellijke ingang kosteloos door schriftelijke, telefonische of elektronische

opzegging te beëindigen.

Artikel 15 – Gevolgen beëindiging Abonnement

1. Bij beëindiging van het Abonnement zal de Klant direct na de einddatum alle Apparatuur

aan MobioT terugsturen. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant. Verzending

geschiedt op risico van de Klant.2. Als de Apparatuur niet binnen 14 dagen na het einde van het Abonnement door MobioT

retour is ontvangen, dan is de Klant aansprakelijk tot vergoeding van de schade.3. Het eindigen van de Abonnement houdt een gelijktijdige beëindiging van rechtswege van

een Protectabonnement in.

Artikel 16 – Duur en beëindiging Protectabonnement

1. Het Protectabonnement gaat in op het moment dat het Protectabonnement tot stand komt,

zoals omschreven in artikel 3.4 van de Gebruiksvoorwaarden.2. Het Protectabonnement wordt aangegaan voor dezelfde duur als het Abonnement. Als een

Abonnement voor bepaalde duur wordt verlengd, dan wordt het Protectabonnement ook

telkens automatisch verlengd voor dezelfde duur.3. Het Protectabonnement eindigt van rechtswege op hetzelfde moment dat het Abonnement

eindigt (om welke reden dan ook). Een aparte opzegging of ontbinding van het

Protectabonnement is in dat geval dus niet nodig.4. De Klant kan het Protectabonnement op ieder moment opzeggen, met inachtneming van

een opzegtermijn één maand.5. MobioT kan het Protectabonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een

opzegtermijn van twee maanden.6. Opzegging dient plaats te vinden via de Website of per e-mail.7. Als datum van opzeggen geldt de dag waarop MobioT c.q. de Klant de opzegging heeft

ontvangen.8. In geval van opzegging door de Klant informeert MobioT de Klant schriftelijk of elektronisch

over de ontvangst van de opzegging en van de datum waarop het Protectabonnement

eindigt.9. In geval van opzegging door MobioT, informeert Mobiot de Klant bij de opzegging over de

datum waarop de levering van de Protect en het Protectabonnement worden beëindigd.10. Als een Klant overlijdt, heeft elk van diens erfgenamen het recht het Protectabonnement

van die Klant met onmiddellijke ingang kosteloos door schriftelijke, telefonische of

elektronische opzegging te beëindigen.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

1. Voor zover MobioT ten behoeve van de levering van de Dienst of Protect in het kader van

een Abonnement of een Protectabonnement persoonsgegevens van de Klant verwerkt en

MobioT optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt MobioT deze persoonsgegevens

in overeenstemming met haar privacyverklaring (https://mobiot.com/legal/privacy-policymobiot-v1.0.pdf).2. De Klant staat ervoor in dat de door de Klant verstrekte persoonsgegevens accuraat en

volledig zijn.

Pagina 8 van 8

«dossnr»«systeemdatum»3. De Klant is verplicht MobioT uiterlijk op de dag van verhuizing of op de dag dat een eerder

door de Klant aan MobioT kenbaar gemaakt emailadres niet meer wordt gebruikt, te

informeren over het nieuwe (email)adres en de datum van de (email)adreswijziging.4. Alle gevolgen van te late of onjuiste meldingen, waaronder een te late of onvolledige

verhuizingsmelding, zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 18 – Klachten en geschillen

1. Voor klachten kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice. De medewerkers van

de Klantenservice zullen direct, in ieder geval zo spoedig mogelijk, proberen de klacht op te

lossen. Mocht de Klant niet tevreden zijn met de geboden oplossing dan kan de Klant ervoor

kiezen het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie of rechter.2. De Europese commissie biedt een platform aan voor online beslechting van

consumentengeschillen. Komen MobioT en de Klant er samen niet uit na indiening van een

klacht als genoemd in lid 1, dan kan de Klant kan hierop beroep doen via de website

Onlingeschillenbeslechting (ODR) ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 19- Toepasselijk recht en klachtbehandeling

1. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met en voortvloeiend uit een Abonnement of

Protectabonnement is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de

bescherming die de Klant op grond van het dwingende recht van het land van de woonplaats

van de Klant geniet, onverlet.

Current Version: Gebruiksvoorwaarden Mobiot versie 2

invoerdatum Datum: November 2023